Tel : 095-830 6771
Line ID : @fuyu29

หลักสูตร


หลักสูตร (ชั้นต้น)หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น จะเริ่มสอนตั้งแต่การอ่าน ตัวอักษร ฮิรากานะ คาตากานะ และคันจิเบื้องต้น

 
เน้น ไวยกรณ์ ฝึกการพูด การฟัง และการสนทนา สนุกกับสื่อการเรียน การสอนที่จะทำให้จดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น มีการสอดแทรกวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้าไปในคาบเรียน มีแบบทดสอบให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนความรู้อย่าง สม่ำเสมอ ในทุกระดับทางโรงเรียนจะมีการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ที่ได้เรียนมา เพื่อนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นขั้นสูงขึ้นต่อไป


โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอน เป็นระดับๆละ 30 ชั่วโมง หากผู้เรียนต้องการนำความรู้เพื่อไปสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับต้น ผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเติมให้ครบ 150ชั่วโมง ผู้เรียนก็สามารถนำ ความรู้ไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N5 ได้
 

หลักสูตร (ชั้นกลาง) เป็นการเรียนที่ได้นำความรู้จากระดับต้นมาต่อยอดให้ในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหา การสนทนาในการใช้ชีวิต ประจำวัน ขนบธรรมเนียมวัฒธรรม สังคม เริ่มสามารถจับใจความเนื้อหาและเข้าใจกับข่าวสารจากการพูดและฟัง สามารถ สื่อสารสนทนาใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้น

 

หลักสูตร (ชั้นสูง)ผู้เรียนที่ได้ผ่านการเรียนระดับชั้นต้นและชั้นกลาง สามารถ เข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับที่ดีแล้ว ต้องการศึกษาเรียนรู้ ภาษาญี่ปุ่นให้ละเอียดและลึกซึ้งในเนื้อหาของภาษาที่ยากขึ้น ต้องผ่านการเรียนภาษาญี่ปุ่นรวมแล้ว 600 ชั่วโมง จึงจะ สามารถเรียนในระดับนี้ได้ตามลำดับขั้น

 

หลักสูตร (เรียนส่วนตัว)ครอสนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ไม่มีเวลา ผู้เรียนสามารถกำหนด เวลาที่สะดวกเรียนได้ เหมาะกับพนักงานบริษัท ผู้ที่ต้องไป ฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น หรือผู้ต้องการไปศึกษาต่อที่จำเป็นต้อง ใช้ภาษาญี่ปุ่นภายในเวลาที่กำหนดและรวดเร็ว
 
left
left